1
1

HIT Active Stable® – Koncept

Hästar är flockdjur med ett basbehov likt ett liv på stäppen och större delen av deras dagliga ritual utgörs av att äta och att röra sig långa sträckor. Den konstanta sociala interaktionen inom flocken bidrar till den säkerhet som krävs ute i det vilda, där hästarna alltid befinner sig ute i den friska luften och ofta blir utsatta för extrema växlingar i klimatet. Även om tämjning av vilda hästar, till en viss utsträckning har haft stor påverkan på deras yttre, har deras naturliga beteende och basbehov praktiskt taget förblivit detsamma under tusentals år.

 

Om man som hästägare vill förse sin häst med ett liv anpassat till sin art, är idealet att skapa stäpplika omständigheter för sin hästhållning. Med det sagt är detta ideal inte längre möjligt i dagens bebyggda landskap. Det är här konceptet om HIT Active Stable kommer in i bilden. I kontrast till uppdelad hästhållning, i vilken hästar står isolerade i separata boxar i timmar i sträck, knappt rör sig och sällan äter mer än 2-3 gånger om dagen – efterliknar vårt koncept hästars naturliga förutsättningar avsevärt mycket bättre. I ett HIT Active Stable lever hästarna i grupp vilket tillåter dem att konstant interagera med sin art. Noggrant genomtänkt planering försäkrar att hästarna är försedda med en strukturerad och rymlig plats för rörelse, vilket de kan använda under både dag och natt. HIT Active Stable är indelade i följande kategorier för att uppmuntra rikligt med motion för hästarna:

1 Vilo- och avslappningsyta
2 Stråfoder- och höstationer
3 Utfodringsstation för kraftfoder och mineraler
4 Automatisk vattentillgång
5 Gångvägar med olika underlag
6 Rullnings- och lekområde

Utöver det rikliga utrymmet hästarna har till sitt förfogande finns det även rymliga utfodringsstationer och ordentliga avskiljningar så som trädstammar, stenväggar, grönområden etc. Avskiljningarna bidrar med harmoni och lugn i gruppen samt tillåter även hästar i lägre rank att utnyttja fördelarna med grupphästhållning. Genom att förse dem med en rad olika miljömässiga stimulanser, frisk luft och flockliv, blir hästarna mer balanserade och arbetar mer effektivt. Genom att ha blandade åldrar i gruppen lär de yngre hästarna sig social interaktion och de äldre hästarna håller sig i form samt friskare. I praktiken kan både samkönade såväl som uppdelade flockar fungera väl, däremot måste både för- och nackdelarna noggrant vägas för varje individuell hästhållning. Utfodringen av hästarna genomförs under dagen med en automatisk HIT utfodringsstation för kraftfoder, mineraler samt stråfoder. En specifikt designad mjukvara tillåter en individuell distribution av foder för varje häst i gruppen. Fördelarna är många; utöver den hälsosamma och behovsenliga näring hästarna förses med, uppmuntrar de frekventa måltiderna till ökad motion. Den automatiska utfodringen tillför även enorma fördelar för hästägarna vad gäller arbetskraft och effektivitet. Utbudet av automatiska HIT utfodringslösningar är mycket varierat, vilket innebär att skräddarsydda system kan implementeras enligt alla behov, om det så är för små eller stora grupper.

Lämpligt underlag skapas genom att kombinera HIT-Drain Grid Universal Plus eller HIT-Hålmatta Active Trail med en stabil grund. Denna kombination används för att försäkra att paddocken och gångvägarna är användbara året runt. Designen av gångvägarna har fått ökad betydelse vilket medför ändlösa möjligheter för kreativitet vilket kan utnyttjas flitigt med det ökade användandet av funktioner såsom hästtrappor, vattendrag och stenmurar etc. Dessa funktioner finns till för att berika hästarnas livsmiljö samt höja deras uppmärksamhet. Rätt val av underlag har även stort inflytande på hästarnas arbetsbörda och effektivitet. Vid stråfoderstationen ska spillning enkelt kunna avlägsnas med hjälp av en Hoftrac-enhet (eller liknande). Det finns även ett rymligt område med tak där hästarna kan dra sig tillbaka till vid behov. Stallgolven är utrustade med mjuka HIT hästbäddar vilka endast kräver ett tunt lager av ett absorberande underlag i form av strå för att ge hästarna en lämplig plats att ligga på vid sömn eller vila. HITs hästbäddar som är gjorda av flexibla gummimattor är fördelaktiga då de är lika mjuka som en stråmadrass, men kräver minimalt stråunderlag vilket reducerar produktionen av skadlig gas och damm. HIT hästbäddar minskar därför märkbart bördan på hästarnas lungor.

Det finns ett flertal andra viktiga områden i ett HIT Active Stable utöver huvudfunktionerna som utfodringoch dryckesstationer, paddock och viloytor. Invänjnings-, sjuk- och karantänboxar, tåliga staket, mineral- och saltstenar, skurborstar och lämpliga betesmarker är även A och O i god grupphästhållning. Däremot fungerar även den bäst utrustade Active Stable-anläggningen endast vid ordentlig hantering av stallägaren, vars färdigheter och expertis måste vara bred för att kunna täcka alla områden av grupphästhållning. Dessav färdigheter innebär att regelbundet ta beslut gällande invänjning av nya hästar, sammansättning av gruppen, utfodrings- samt hälsoproblem osv. Den ständiga träningen och utvecklingen av Active Stable-ägarna är ett naturligt inslag i HIT-konceptet. Utöver föreläsningar, seminarier och event, erbjuder även HIT så kallade ‘hands on’-träningsdagar och träningsveckor på ett HIT Active Stable. Dessa funktioner agerar som en idealisk förberedelse för en framtida drift av en egen Active Stable-verksamhet.

Det finns ett flertal andra viktiga områden i ett HIT Active Stable utöver huvudfunktionerna som utfodringoch dryckesstationer, paddock och viloytor. Invänjnings-, sjuk- och karantänboxar, tåliga staket, mineral- och saltstenar, skurborstar och lämpliga betesmarker är även A och O i god grupphästhållning. Däremot fungerar även den bäst utrustade Active Stable-anläggningen endast vid ordentlig hantering av stallägaren, vars färdigheter och expertis måste vara bred för att kunna täcka alla områden av grupphästhållning. Dessav färdigheter innebär att regelbundet ta beslut gällande invänjning av nya hästar, sammansättning av gruppen, utfodrings- samt hälsoproblem osv. Den ständiga träningen och utvecklingen av Active Stable-ägarna är ett naturligt inslag i HIT-konceptet. Utöver föreläsningar, seminarier och event, erbjuder även HIT så kallade ‘hands on’-träningsdagar och träningsveckor på ett HIT Active Stable. Dessa funktioner agerar som en idealisk förberedelse för en framtida drift av en egen Active Stable-verksamhet.

Utvecklingen av HIT Active Stables koncept under år 2000 och 2001 föddes ur en stark övertygelse om att hästar bör skötas enligt sina grundbehov. Under den tiden fanns det ytterst få, om några, riktlinjer för djurhållning som faktiskt användes i praktiken, vilket idag är något som har förändrats drastiskt i många europeiska länder. Med introduktionen av speciella riktlinjer och bestämmelser för djurhållning, är hästverksamheter idag enligt lag förpliktigade att hantera problemen gällande trånga hästboxar, för lite motion och dåliga system för utfodring. Att enbart förstora boxarna och låta hästarna vara ute i hagen längre är inte tillräckligt för de framåttänkande stallägarna, därför tvekar de inte att välja HIT Active Stable, vars koncept gör allt för att möta grundläggande regler för djurhållning.

Sist men inte minst! De senaste vetenskapliga upptäckterna visar att, vid korrekt hantering, är
grupphästhållning med separata funktionella områden den lämpligaste metoden för hästhållning.